Vinsents Makaris, AS “Latvijas Gāze” investoru attiecības,
SPECIĀLI PORTĀLAM NAUDASLIETAS

Latvijas Gāzes reorganizācijas process daudzējādā ziņā ir unikāls notikums Latvijas mērogā, jo, lai arī līdz šim ir veikta uzņēmumu juridiska un īpašumtiesību nodalīšana, tomēr tā nav veikta publiskiem uzņēmumiem. Vistuvākās paralēles var vilkt ar Latvenergo reorganizāciju 10 gadus iepriekš, kad tika veikta ne vien uzņēmuma sadalīšana, izveidojot atsevišķus pārvades, sadales un tirdzniecības un ražošanas uzņēmumus, bet arī veicot īpašumtiesību nodalīšanu, kā rezultātā AS “Augstsprieguma tīkls” īpašnieks ir Finanšu ministrija, savukārt AS “Latvenergo” īpašnieks ir Ekonomikas ministrija.

Uz Latvijas Gāzi attiecas līdzīgs Eiropas Savienības regulējums kā elektrības tirgū. Tiesa, katra dalībvalsts ir tiesīga pati noteikt uzņēmuma reorganizācijas prasību stingrību, un Latvijas gadījumā valsts ir izvēlējusies visstingrākos un daudzējādā ziņā pārspīlētus nosacījumus, kas ir pretrunā reālai nepieciešamībai. Piemēram, valsts ir devusi vien sešus mēnešus laika lielajiem investoriem nodrošināt īpašumtiesību nodalīšanu, kas, kā rāda citu valstu, tai skaitā Igaunijas un Lietuvas piemēri, ir ļoti sarežģīti. Igaunijā pārvades operatora pircēju nevarēja atrast vairākus gadus, līdz beidzot pati valsts iegādājās uzņēmumu. Jābilst, ka pati īpašumtiesību nodalīšanas prasība ir visai radikāls solis, jo galveno efektu dod tieši funkciju nodalīšana. No otras puses raugoties, šī prasība faktiski neietekmē citus esošos akcionārus, tai skaitā finanšu institūcijas un privātpersonas, jo tām nebūs jānodala īpašumtiesības un tās varēs saglabāt īpašumā abu uzņēmumu akcijas. Jebkurā gadījumā šo prasību izpildes termiņš ir 2017. gada beigas un līdz tam gaidāmi vēl virkne citu izaicinājumu.

Šobrīd Latvijas Gāze atrodas pirmajā reorganizācijas posmā, kurā līdz 2017. gada aprīlim jeb brīdim, kad beidzas privatizācijas nosacījumi, ir jānodrošina fiziska un juridiska pārvades un uzglabāšanas funkciju nodalīšana no tirdzniecības un sadales. Latvijas Gāzes gadījumā procesu sarežģī fakts, ka uzņēmumam ir 6600 akcionāru, tai skaitā 2500 akcionāri, kas akcijas glabā Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistrā.

Lielais privātpersonu akcionāru skaits Latvijas Gāzei izveidojās līdz ar uzņēmuma privatizāciju vairākās kārtās no 1998. līdz 2002. gadam, kad uzņēmuma akcijas varēja iegūt par privatizācijas sertifikātiem. Visi privatizētāji sākotnēji tika iekļauti Sākotnējā reģistrā, un, kā liecina dati, diemžēl daudzi tā arī akcijas nav pārskaitījuši uz personīgiem vērtspapīru kontiem. Tam ir vairākas negatīvas sekas, šķiet ka pirmkārt jau Sākotnējā reģistrā ir vieglāk “pazaudēties”, kad mantinieki tā arī neuzzina par akciju īpašumu. Otrkārt, tā kā akciju glabāšana Sākotnējā reģistrā akcionāram ir bezmaksas, nav papildus stimulu regulāri sekot līdzi akciju ieguvumiem vai zaudējumiem, tādējādi šīs akcijas, nereti vien dažas vienai personai, vienkārši aizmirstās. Tas nebūt nav noslēpums, ka liela daļa no Sākotnējā reģistrā iekļautajiem akcionāriem ir miruši. Daļai mirušo akcionāru nav mantinieku, savukārt daļa mantinieku nav pārskaitījuši akcijas uz saviem vērtspapīru kontiem, tādējādi legalizējot saņemto mantojumu.

Akcionāru struktūra un likuma nepilnības rada risku, ka daudzi akcionāri tā arī nerealizēs savas tiesības saņemt jaunā uzņēmuma akcijas vai kompensāciju, ja ir iebildumi pret reorganizāciju. Komerclikuma 355. panta 4. daļa kontekstā ar uzņēmuma sadalīšanu nosaka, ka “par jaundibināmās sabiedrības dalībnieku var kļūt tikai tie sadalāmās sabiedrības dalībnieki, kuri ir nobalsojuši par reorganizācijas lēmumu, kā arī tie, kuri līdz šā lēmuma pieņemšanai rakstveidā izteikuši gribu kļūt par jaundibināmās sabiedrības dalībniekiem”. Tas nozīmē to, ka akcionāri, kuri būs palaiduši garām iespēju rīkoties, mirušās personas, aizmirsto akciju īpašnieki un mantinieki ar līdz galam nenokārtotām mantojuma lietām un nepārskaitītajām akcijām uz privātajiem vērtspapīru kontiem neatgriezeniski zaudēs daļu no savu akciju vērtības. Šāda sistēma nav godīga, jo ir pietiekami daudz objektīvu apstākļu. Līdzīgās situācijās citās valstīs šis process tiek organizēts pretēji – visiem akcionāriem tiek piešķirtas akcijas nodalāmajā uzņēmuma un pēc tam akcionāri var no tām atteikties, prasot kompensācijas.

Līdz ar likuma nepilnībām Latvijas Gāzes akcionāriem ir vairāki praktiski sarežģījumi. Kopumā katram akcionāram ir trīs iespējas: līdz septembrī paredzētajai Akcionāru sapulcei, kurā balsos par uzņēmuma sadalīšanu (sapulce tiks izsludināta jūlija beigās augusta sākumā), rakstiski pieteikties uz akcijām; akcionāru sapulcē nobalsot “par” reorganizāciju; balsot “pret” reorganizāciju vai jaundibinātā uzņēmuma Statūtiem pirmajā uzņēmuma Akcionāru sapulcē un pieteikties uz kompensāciju (tiks aprēķināta saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, piesaistot neatkarīgu finanšu ekspertu). Var prognozēt, ka lielākā daļa akcionāru izvēlēsies savlaicīgi iesniegt pieteikumus uz akcijām, tomēr šajā gadījumā jārēķinās ar nepieciešamību akcijas saglabāt savā īpašumā līdz pat Akcionāru sapulces dienas beigām, kad tiks veidots to akcionāru saraksts, kuriem būs tiesības iegūt rakstveidā pieteiktās akcijas. Pieteikumus uz akcijām var sūtīt ierakstītā vēstulē pa pastu, elektroniski parakstītu dokumentu var sūtīt uz e-pastu info@akcionari.lg.lv, savukārt klātienē akciju pieteikumu var iesniegt Rīgas klientu apkalpošanas centrā.

Latvijas Gāze cer, ka vēl viens motivējošs faktors sakārtot aizmirsto akciju lietas un mantojumu lietas būs uzkrātās dividendes, kas nav izmaksātas Sākotnējā reģistrā esošajiem akcionāriem. Kopumā 2500 akcionāru ir uzkrājuši 1,1 miljonu eiro neizmaksātajās dividendēs, kas vidējam akcionāram veido 440 eiro uzkrājumu. Protams, būs arī tādi akcionāri, kuriem uzkrājums ir niecīgs, jo pieder vien dažas akcijas.

Iegūt akciju pieteikumu formas, apskatīt reorganizācijas prospektu un uzziņas materiālus var Latvijas Gāzes interneta mājaslapas sadaļā Uzņēmuma reorganizācija. Savukārt Lursoft.lv var iegūt izziņu no Latvijas Centrālā depozitārija datubāzes par visām sev piederošajām akcijām Sākotnējā reģistrā.

Noderīgas saites:
Latvijas Gāzes informācija par reorganizāciju
Izziņa no Lursoft datubāzes