NAV PAREDZĒTS IZPAUŠANAI, IZPLATĪŠANAI VAI PUBLICĒŠANAI, PILNĀ APMĒRĀ VAI DAĻĒJI, AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS (TOSTARP TĀM PIEDEROŠAJĀS TERITORIJĀS UN VALDĪJUMOS, JEBKURĀ SAVIENOTO VALSTU ŠTATĀ UN KOLUMBIJAS APGABALĀ), AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ VAI JAPĀNĀ, VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KUR ŠĪ PAZIŅOJUMA IZPLATĪŠANA IR PRETLIKUMĪGA.

Šis paziņojums nav pārdošanas piedāvājums un neveido daļu no pārdošanas piedāvājuma vai oficiāla piedāvājuma iegādāties jebkādus vērtspapīrus Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā jurisdikcijā. Šeit minētie vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar ASV 1933. gada Vērtspapīru likumu ar grozījumiem (“Vērtspapīru likums”), kā arī tos nevar piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot “kvalificētiem institucionāliem pircējiem”, pamatojoties uz un ņemot vērā 144.A noteikumu vai citu izņēmumu, vai darījumu, uz ko neattiecas reģistrācijas prasības saskaņā ar Vērtspapīru likumu. Visi piedāvājumi un vērtspapīru pārdošanas darījumi ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm tiks veikti, nodrošinot atbilstību Vērtspapīru likuma S nosacījumam un ņemot to vērā. Nekādus šeit minētos vērtspapīrus nav paredzēts reģistrēt Amerikas Savienotajās Valstīs, un tie netiks izlikti publiskā piedāvājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Šis paziņojums nav piedāvājums iegādāties un neveido daļu no piedāvājuma iegādāties jebkādus vērtspapīrus Apvienotajā Karalistē. Apvienotajā Karalistē šī informācija tiek izplatīta, un ir paredzēta tikai (1) investoriem, kuri ir “kvalificēti investori” Prospektu direktīvas 2.(1)(e) punkta izpratnē (Direktīva Nr. 2003/71/EK un tās grozījumi, ieskaitot Direktīvu Nr. 2010/73/ES), un kuri ir investīciju profesionāļi, uz kuriem attiecināms 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus likuma Rīkojuma 2005 19.(5) punkts (Finanšu produktu virzīšana), atbilstoši grozījumiem (“Rīkojums”) vai (2) struktūra ar augstu neto vērtību, uz ko attiecināms Rīkojuma 49.(2)(a)-(d) punkts, vai (3) persona, kurai šo informāciju citādi drīkst likumīgi paziņot.


AS „Citadele banka” aicina piedalīties uzņēmuma rīkotajā virtuālajā konferencē š.g. 2.novembrī plkst. 14:15 (pēc Latvijas laika) (plkst. 15:30 EET angļu valodā). Vebinārā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji. Lai piedalītos vebinārā, tam ir iepriekš jāreģistrējas – detalizēta informācija sniegta zemāk.

Virtuālo konferenci (vebināru) vadīs AS „Citadele banka” valdes priekšsēdētājs, Guntis Beļavskis un valdes loceklis bankas finanšu un resursu pārvaldīšanas jomā Aldis Paegle. Vebināra ietvaros pārstāvji runās par AS “Citadele bankas” lēmumu atklāt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu biržā Nasdaq Riga un Londonas Fondu biržā. Vebinārs notiks latviešu valodā.

Jautājumus uzņēmuma pārstāvjiem iespējams iesūtīt iepriekš līdz š.g. 30.oktobrim plkst. 16:00 (pēc Latvijas laika) uz Lasma.Pilege@nasdaq.com. Lūdzam ņemt vērā, ka vebināram atvēlētais laiks ir ierobežots, tāpēc vebināra laikā netiks dota iespēja uzdot jautājumus.

Pievienošanās nosacījumi
Lai sekotu līdzi vebināram, nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un austiņas.
Lai pieteiktos dalībai vebinārā, lūdzam iepriekš reģistrēties, izmantojot saiti: attendee.gotowebinar.com/register/8506262127290047745.

Norādām, ka vebinārs paredzēts vienīgi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem. Jūsu dalība vebinārā var tikt atteikta, ja neatbilstat šim kritērijam. Vebināram būs ierobežots dalībnieku skaits. Pieteikšanās tiks apstrādātas saņemšanas kārtībā.

Kas ir vebinārs?
Vebinārs ir virtuāla konference, kuras laikā uzņēmuma pārstāvis sniedz informāciju par kādu uzņēmumam būtisku notikumu. Vebinārs sniedz iespēju klausītājiem saņemt informāciju no uzņēmuma pārstāvja tiešsaistē, atrodoties jebkurā vietā.
Papildu informācija par vebināru pieejama šeit: www.nasdaqbaltic.com/lv/pakalpojumi-3/vebinari-2/.


SVARĪGS PAZIŅOJUMS

Šis paziņojums nav prospekts, un investoriem nav jāpērk nekādas šajā paziņojumā minētās akcijas, ja vien tas netiek darīts, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta prospektā, ko AS „Citadele banka” („Kompānija”) publicējusi saistībā ar piedāvāto IPO. Šajā paziņojumā iekļautā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nevar tikt uzskatīta par pilnīgu vai pabeigtu. Neviena persona nekādu iemeslu dēļ nevar, kā arī nevienai personai nevajadzētu paļauties uz šajā paziņojumā ietverto informāciju pilnīguma, precizitātes vai patiesuma ziņā. Šajā paziņojumā ietvertā informācija var tikt mainīta. Kompānija neuzņemas nekādu pienākumu aktualizēt šo paziņojumu vai labot tajā kādas neprecizitātes, un šī paziņojuma izplatīšana nekādā ziņā nevar tikt uzskatīta par jebkāda veida apņemšanos no Kompānijas puses virzīties uz priekšu ar IPO vai jebkuru citu šeit minētu darījumu vai norunu. Šo paziņojumu nav apstiprinājusi neviena kompetenta uzraudzības iestāde.

Šis paziņojums nav piedāvājums vai uzaicinājums iegādāties vai izlaist vai lūgums kāda piedāvājuma ietvaros iegādāties akcijas vai jebkādus citus vērtspapīrus vai uz tām/tiem parakstīties, nav šāda piedāvājuma, uzaicinājuma vai lūguma daļa, kā arī ne tas (ne kāda tā daļa), ne tā izplatīšanas fakts nevar būt par pamatojumu vai pamatu vai kalpot par pamudinājumu slēgt jebkādu līgumu vai vienošanos. IPO un šī paziņojuma un citas informācijas izplatīšanu saistībā ar IPO noteiktās jurisdikcijās var ierobežot likums, un personām, kuru īpašumā nonāk šis paziņojums, jebkāds dokuments vai cita informācija attiecībā uz šeit minēto, ir jāapzinās un jāievēro šie ierobežojumi. Nepakļaušanās šiem ierobežojumiem attiecīgajā jurisdikcijā var būt ar vērtspapīriem saistītās likumdošanas pārkāpums.

Jo īpaši šis paziņojums nav piedāvājums un neveido daļu no piedāvājuma vai oficiāla piedāvājuma iegādāties jebkādus vērtspapīrus vai parakstīties uz tiem kādai personai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā vai jebkurā citā jurisdikcijā, attiecībā uz kuru šāds piedāvājums ir pretlikumīgs. Šeit minētos vērstpapīrus nedrīkst piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs bez to reģistrēšanas saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai bez uz to attiecināma izņēmuma vai darījuma, uz ko neattiecas Vērtspapīru likumā noteiktās reģistrācijas prasības. Šeit minēto vērtspapīru piedāvājums un pārdošana nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai Amerikas Savienoto Valstu, Austrālijas, Kanādas vai Japānas piemērojamiem vērtspapīru tiesību aktiem. Šie vērtspapīri netiks publiski piedāvāti Amerikas Savienotajās Valstīs.

Šis paziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz to, ka jebkādi šeit minēto vērstpapīru piedāvājumi kādā no EEZ dalībvalstīm tiks veikti saskaņā ar Prospektu direktīvā ietverto izņēmumu attiecībā uz prasību publicēt prospektus par šādu vērtspapīru piedāvājumiem. Šajā paziņojumā izklāstītā informācija tiek izplatīta un adresēta tikai personām EEZ dalībvalstīs, kas ieviesušas Prospektu direktīvu (Direktīva Nr. 2003/71/EK ar grozījumiem, kā arī Direktīva Nr. 2010/73/ES attiecīgajā dalībvalstī (“Attiecīgā dalībvalsts”), kas ir kvalificētie investori (“Kvalificētie investori”) Prospektu direktīvas 2. panta 1. punkta e) apakšpunkta izpratnē). Turklāt Apvienotajā Karalistē šī informācija tiek izplatīta un adresēta tikai (1) Kvalificētiem investoriem, kuri ir investīciju profesionāļi atbilstoši 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma 2005. gada (Finanšu stimulēšanas) rīkojuma ar grozījumiem (“Rīkojums”) 19. panta 5. punktam, vai (2) turīgām organizācijām, kas atbilst Rīkojuma 49. panta 2. punkta a)–d) apakšpunktam, vai (3) personām, kurām tā kādu citu iemeslu dēļ var tikt likumīgi paziņota (visas šīs personas turpmāk tekstā kopā sauktas “atbilstošās personas”).

Neviens no Kompānijas, vadītājiem vai to attiecīgajiem meitas uzņēmumiem, partneriem vai to attiecīgajiem direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, konsultantiem, pārstāvjiem vai jebkādām citām personām neuzņemas nekādu atbildību vai saistības un nedod nekādas garantijas, tieši vai netieši paustas, attiecībā uz šajā paziņojumā ietvertās informācijas (vai jebkādas informācijas, kas paziņojumā ir izlaista) vai viedokļu, vai jebkādas citas ar Kompāniju vai tās saistītajiem uzņēmumiem saistītas informācijas, rakstiskas, mutiskas vai vizuāla vai elektroniska formāta, kas jebkādā veidā nodota vai padarīta pieejama, īstumu, precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, kā arī par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no šī paziņojuma vai tā satura izmantošanas vai ir kā citādi ar to saistīti.

Šis paziņojums nav rekomendācija attiecībā uz IPO. Vērtspapīru cena un vērtība un jebkādi no tiem gūti ienākumi var kā palielināties, tā samazināties, un jūs varat zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Rezultāti pagātnē nav rādītājs rezultātiem nākotnē. Uz šajā paziņojumā ietverto informāciju nevar paļauties kā uz rādītāju rezultātiem nākotnē. Pirms jebkādu vērtspapīru iegādes personām, kuras lasa šo paziņojumu, jāpārliecinās, ka tās pilnībā izprot un uzņemas riskus, kas būs izklāstīti IPO sagatavotajā piedāvājumā, kad tas tiks publicēts.

Nav garantijas, ka IPO notiks, un šajā fāzē potenciālajiem investoriem savos finanšu vai investīciju lēmumos nevajadzētu vadīties pēc Kompānijas vai jebkuras citas ar IPO saistītas personas mērķiem. Potenciālajiem investoriem ieteicams vērsties pie profesionāla konsultanta, lai izvērtētu IPO piemērotību konkrētajai personai.

Šis paziņojums ietver “tālejošus” apgalvojumus, uzskatus un viedokļus, tostarp apgalvojumus par Kompānijas biznesu, finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem, likviditāti, nākotnes izredzēm, izaugsmi, stratēģiju un plāniem, kā arī par nozari, kurā Kompānija darbojas. Šie tālejošie apgalvojumi ietver zināmus un nezināmus riskus un šaubas, no kuriem daudzi ir ārpus Kompānijas kontroles un kas visi ir balstīti uz direktoru pašreizējiem pieņēmumiem un prognozēm par nākotnes notikumiem. Tālejošus apgalvojumus reizēm var identificēt ar tālejošas terminoloģijas palīdzību, piemēram, tādiem vārdiem kā “uzskata”, “sagaida”, “var”, “būs”, “varētu”, “vajadzētu”, “riskē”, “grasās”, “lēš”, “tiecas”, “plāno”, “prognozē”, “turpina”, “pieņem”, “stāvoklis”, “paredz”, vai to negatīvajām formām, citām to variācijām vai līdzīgiem terminiem, vai pārspriedumiem par stratēģiju, plāniem, nodomiem, mērķiem, nākotnes notikumiem vai nolūkiem. Šie tālejošie apgalvojumi ietver visu, kas nav vēsturiski fakti. Tālejošie apgalvojumi var atšķirties un bieži materiālā ziņā atšķiras no reālajiem rezultātiem. Tie parādās daudzās vietās šajā paziņojumā un ietver apgalvojumus par Kompānijas direktoru nolūkiem, uzskatiem vai šī brīža prognozēm attiecībā uz nākotnes notikumiem un ir pakļauti ar nākotnes notikumiem saistītajiem riskiem un citiem riskiem, šaubām un pieņēmumiem par Kompānijas biznesu, kas cita starpā ir saistīti ar Kompānijas un nozares, kurā tā strādā, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli, prognozēm, izaugsmi un stratēģiju.

Šie tālejošie apgalvojumi un citi šajā paziņojumā minētie apgalvojumi par jautājumiem, kas nav vēsturiski fakti, ietver prognozes. Nevar garantēt, ka nākotnē šādi rezultāti tiks sasniegti; reālie notikumi vai rezultāti var materiālā ziņā atšķirties to risku un šaubu dēļ, ar ko saskaras Kompānija. Šādi riski un šaubas var novest pie tā, ka reālie rezultāti materiālā ziņā atšķiras no šādos tālejošos apgalvojumos norādītajiem, tieši vai netieši paustajiem nākotnes rezultātiem. Šajā paziņojumā ietvertie tālejošie apgalvojumi apraksta tikai situāciju šī dokumenta sagatavošanas datumā. Kompānija un tās vadītāji skaidri noraida pienākumu vai apņemšanos publiskot jebkādu šajā dokumentā ietvertu tālejošu apgalvojumu aktualizētās vai jaunās versijas, lai atspoguļotu izmaiņas savās prognozēs vai izmaiņas notikumos, apstākļos vai situācijās, uz ko šie apgalvojumi ir balstīti, izņemot gadījumus, kad to paredz darīt piemērojamie tiesību akti.