Rīgā, 2011.gada 16.martā – Latvijas Centrālais depozitārijs apkopojis statistiku par Latvijas vērtspapīru tirgu 2010.gadā. Depozitārijs veic vērtspapīru reģistrāciju, uzskaiti un norēķinus par visiem vērtspapīriem Latvijā, kas iekļauti biržā, kā arī par vērtspapīriem, kuri reģistrēti Depozitārijā pēc to īpašnieku pieprasījuma.

Pārskatā sniegta informācija par visām Latvijā reģistrētajām vērtspapīru emisijām, vērtspapīru darījumiem un Depozitārija veikto norēķinu apjomu, jaunatvērto vērtspapīru kontu skaitu valstī, kā arī par investoru struktūru Latvijā. Informāciju snieguši visi Depozitārija dalībnieki – bankas, ieguldījumu brokeru sabiedrības u.c.

Pilna statistika pieejama: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/statistika-2 , bet zemāk spilgtākie fakti:

Cik vērtspapīru ir Latvijā?

Uz 2010.gada 31.decembri Depozitārijā ir reģistrētas 173 vērtspapīru emisijas ar kopējo vērtību 1,75 miljardi latu – t.sk., akcijas, valsts un uzņēmumu parāda vērtspapīri, ieguldījumu apliecības. 57% no visām vērtspapīru emisijām ir iekļautas biržā NASDAQ OMX Riga un ar šiem vērtspapīriem notiek tirdzniecība.

Cik aktīvi tirgojas ar Latvijas vērtspapīriem?

2010.gadā Depozitārijs veicis norēķinus 60 555 vērtspapīru darījumos (biržas un ārpusbiržas darījumi, t.sk. beznaudas vērtspapīru pārvedumi) par kopējo apjomu 897,6 miljoni latu. Akciju tirdzniecība biržā un ārpusbiržas sasniegusi 26,01 miljonus latu. Parāda vērtspapīru apgrozījums 2010.gadā bijis 870,70 miljoni latu, ko veido korporatīvo parāda vērtspapīru tirdzniecība biržā un ārpusbiržas darījumos, kā arī Depozitārija nodrošinātie norēķini Valsts kases organizētajās valsts parāda vērtspapīru izsolēs biržā NASDAQ OMX Riga. Apgrozījums ar ieguldījumu fondu apliecībām sasniedzis 0,89 miljonus latu ārpusbiržas darījumos.

Cik daudz investoru ir Latvijā?

Latvijā reģistrētie vērtspapīri glabājas pavisam 79 676 vērtspapīru kontos, no kuriem 98% pieder fiziskām personām, tiesa gan pēc vērtības privātpersonu vērtspapīru kontos glabājas tikai 10% no visiem Latvijas vērtspapīriem pēc to vērtības. Tas nozīmē, ka lielākā daļa – 90% – Latvijas vērtspapīru pieder juridiskām personām – lielākoties tās ir kompānijas, kas ir mātes sabiebrības citās akciju sabiedrībās, kā arī ieguldījumu fondiem un Depozitārija dalībniekiem – bankām un brokersabiedrībām.

Ja apskata kopējo vērtspapīru kontu skaitu, t.i., ne tikai tos kontus, kuros glabājas Latvijā reģistrēti vērtspapīri, jeb kopējo investoru skaitu valstī (94 550), interesanti, ka tikai 16% no vērtspapīru kontiem netiek turēti nekādi Latvijā reģistrēti vērtspapīri – tas norāda, ka Latvijas investori, veidojot savus investīciju portfeļus, tajos lielākoties iekļauj Latvijas vērtspapīrus.

No visām privātpersonām, kurām pieder Latvijas vērtspapīri, pusei tie glabājas privātos vērtspapīru kontos bankās, kas dod tiem iespējas aktīvi rīkoties ar sev piederošajiem vērtspapīriem, savukārt otrai pusei jeb 38 934 personām vērtspapīri glabājas Depozitārija uzturētajā Sākotnējā reģistrā, kur atrodas tie vērtspapīri, kas savulaik tika iegādāti par privatizācijas sertifikātiem, bet nav pārvesti uz personu vērtspapīru kontiem bankās (nav dereģistrēti).

Cik daudz jaunu investoru valstī?

2010. gadā Latvijā bankās un brokersabiedrībās ir atvērti 5 902 jauni vērtspapīru konti, kuros glabājas gan Latvijas, gan citi vērtspapīri. Lielākoties – 86% gadījumu – jaunus kontus atvērušas tieši privātpersonas.

Kam pieder Latvijā reģistrētie vērtspapīri (pēc vērtspapīru vērtības)?

Depozitārijā reģistrēto dažāda veida vērtspapīru – akciju, parāda vērtspapīru, ieguldījumu apliecību – īpašnieki 47% gadījumu ir rezidenti, 22% – nerezidenti un 31% – Depozitārija dalībnieki – komercbankas un brokersabiedrības.

Lielākoties Latvijas investori pēc juridiskā statusa ir juridiskas personas (76%), privātpersonām pieder tikai 10% Latvijas vērtspapīru pēc to vērtības, 12% pieder ieguldījumu fondiem un 2% – bankām un brokersabiedrībām.

Apskatot tieši akciju investoru ģeogrāfisko dalījumu – 45% investoru ir no Latvijas, 13% – Vācija, 10% – Šveice, bet kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas investoriem pieder attiecīgi 9% un 8% no Latvijā reģistrētajām akcijām. Investoriem no Krievijas pieder 6% akciju.

Raitis Vancāns, Latvijas Centrālā depozitārija Valdes loceklis un Vērtspapīru uzskaites un norēķinu departamenta vadītājs norāda: „Pozitīvi vērtējama ir tendence, ka pēdējā gada laikā audzis to Latvijas privāto akciju sabiedrību skaits, kuru akcionāri arī vēlas savas akcijas glabāt Depozitārijā un nepieciešamības gadījumā tās konvertēt un pārvest uz akcionāru vērtspapīru kontiem bankās līdzīgi, kā to dara publisku akciju sabiedrību akcionāri, tādējādi nodrošinot augstāku akcionāru īpašumtiesību drošību. Šāda akcionāru reģistru vešana, kad akcionāru reģistru ved neatkarīga trešā puse, nevis akcionāru reģistrs tiek glabāts kādā kladē uzņēmuma seifā, ir atbilstoša vispārpieņemtai starptautiskai praksei. Latvijas Centrālais depozitārijs ir vienīgā institūcija Latvijā, kurai ir tiesības reģistrēt vērtspapīrus Latvijā.”