Ņemot vērā valūtas maiņas (FOREX) tirgus apjoma pieaugumu un tā vienkāršo pieejamību plašam privāto ieguldītāju lokam, ko veicinājusi datorizācija un interneta izmantošanas palielināšanās, kā arī relatīvi neliels nepieciešamais sākotnējais ieguldījums, taču ievērojot to, ka virknei valūtas maiņas darījumu piemīt augsta riska pakāpe, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – FKTK), rūpējoties par ieguldītāju interešu aizsardzību, turpmāk uzraudzīs noteiktu veidu valūtas maiņas (FOREX) pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat, ņemot vērā finanšu tirgus attīstības tendences, tai skaitā arvien lielāku finanšu produktu daudzveidību un sarežģītību un to izplatību arī Latvijā, FKTK ir izvērtējusi valūtas tirdzniecības dažādās formas. Šajā izvērtēšanas procesā FKTK ir konsultējusies arī ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu finanšu instrumentu tirgus uzraudzības institūcijām. Daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs jau pastāv vai tiek ieviesta valūtas maiņas darījumu regulācija.

Valūtas maiņas darījumi, kuri nav veikti komerciālos nolūkos un kuriem ir šādas pazīmes – darījumu veikšanai ir nepieciešams sākotnējais drošības depozīts, par darījumiem paredzētie norēķini ir mijieskaits naudā, ieguldītāja finanšu rezultāts veidojas no valūtas kursu svārstībām –, ir jāuzskata par darījumiem ar finanšu instrumentiem, kas atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma (tālāk tekstā – Likums) 1. panta 1. punktā sniegtajam termina “finanšu instrumenti” skaidrojumam (finanšu instrumenti – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus), un tādējādi tie tiek uzskatīti par citiem Likumā neminētajiem finanšu instrumentiem atbilstoši Likuma 3. panta trešajai daļai.

Personām, kas šobrīd sniedz Likuma 3. panta ceturtajā daļā minētos ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz valūtas maiņas darījumiem, kas atbilst iepriekš norādītajām pazīmēm, līdz 01.07.2010. jāvēršas FKTK un jāiesniedz dokumenti attiecīgas licences vai atļaujas saņemšanai. Kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras Likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvušas tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus, līdz 01.07.2010. ir jāpilnveido esošās politikas un procedūras, ievērojot Likuma normas.

(no FKTK)