Jau 2009. gada pavasa birža NASDAQ OMX Riga pauda atbalstu kapitāla pieauguma nodokļa ieviešanai Latvijā un, piedaloties likumprojekta iztrādes darbagrupā, sniedza Finanšu ministrijai priekšlikumus precizējumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, lai padarītu šo likumu skaidru, paredzētu starptautiskai praksei atbilstošu nodokļu aprēķināšanas un nomaksas kārtību un izlēgtu atškirīgas likuma normu interpretācijas iespējas attiecībā uz t.s. kapitāla pieauguma nodokļa attiecināšanu uz peļņu, kas gūta no darījumiem ar vērtspapīriem (akcijām, parādzīmēm, obligācijām, fondu daļām un citiem finanšu instrumentiem). Biržas priekšlikumu mērķis ir attīstīt sabalansētu un straptautiski konkurētspējīgu kapitāla tirgu Latvijā, veicināt iedzīvotāju interesi veikt uzkrājumus un ar caurskatāma, regulēta, attīstīta un investoriem pievilcīga vērtspapīru tirgus starpniecību palielinātu Latvijas uzņēmumiem iespējas piesaistīt to attīstībai nepieciešamo finansējumu ar papildus akciju vai obligāciju emisiju no privātajiem investoriem, vietējiem un ārvalstu pensiju fondiem. Šeit atrodama informācija par pavasarī biržas sniegtajiem priekšlikumiem.

Diemžēl likumprojekta tālākā izstrādes gaitā Finanšu ministrija sākotnēji izveidotās darbagrupas locekļiem nedeva iespēju tālāk iepazīsties ar likuma grozījumu projektu nākamo redakciju līdz pat brīdim, kad Finanšu ministrija likuma grozījumu projektu nodeva izskatīšanai Ministru kabinetā, kad tas kļuva publiski pieejams.

Iepazīstoties ar Ministru kabinetā jau iesniegto likuma grozījumu projektu, birža NASDAQ OMX Riga secināja, ka vairākas tās normas ir neskaidras, paver ceļu atšķirīgām interpetācijas iespējām attiecībā uz nodokļa aprēķināšanas un administrēšanas kārtību, un  likuma grozījumu pieņemšana šādā redakcijā ievērojami pasliktinās Latvijas kā investīcijām labvēlīgas vides konkurētspēju Eiropas un tai skaitā arī Baltijas vienotā vērtspapīru tirgus apstākļos.

Birža iesniedza Saeimas Finanšu un budžeta komisijai priekšlikumus likuma pilnveidošanai.

“Likumprojektu ir nepieciešams uzlabot un padarīt daudz skaidrāku, jau savlaicīgi  izslēgt atšķirīgas interpretāciju iespējas, ” komentārā  skaidroja Biržas NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne. “Ir arī ļoti svarīgi, lai nodokļa iekasēšanu būtu vienkārši administrēt gan no valsts, gan maksātāju viedokļa, bet šobrīd likuma projektā piedāvātais nodokļa administrēšanas process ieguldītājiem nav pieņemams, jo paredz ik mēneša deklarāciju iesniegšanu, ja ieņēmumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas pārsniedz Ls 500, ja līdz Ls 500 tad reizi ceturksni. Mūsuprāt, šis ieņēmumu slieksnis, no kura jāsāk deklarēties, ir noteikts pārāk zems, it īpaši ievērojot, ka netiek ņemts vērā vai ir gūta peļņa vai ciesti zaudējumi. Tādējādi, tiek radīts nesamērīgs slogs nodokļa maksātājiem un tiek nelietderīgi tērēta nodokļu maksātāju nauda valstij administrējot šo nodokli.”  Biržas valdes priekšsēdētāja minēja, ka nepieciešams precizēt arī likuma 15.pantu, jo no pantā paredzētajiem grozījumiem nav viennozīmīgi skaidrs, kāda nodokļa likme tiks piemērota ienākumam no kapitāla pieauguma, ja šī ienākuma guvējs vienlaikus būs arī saimnieciskās darbības veicējs.

Ne Igaunijas, ne Lietuvas nodokļu jomu regulējošie tiesību akti neparedz šāda veida papildus apgrūtinājuma uzlikšanu nodokļu maksātājiem, līdz ar ko var gandrīz droši prognozēt, ka likumprojekta pieņemšana tā sākotnējā redakcijā pasliktinās Latvijas kā investīcijām labvēlīgas vides konkurētspēju Eiropas un tai skaitā arī Baltijas vienotā vērtspapīru tirgus apstākļos”, uzsvēra biržas vadītāja. Pieņemot likumprojektu un uzliekot fiziskai personai papildus slogu, t.i. – pienākumu sagatavot un iesniegt deklarāciju pie salīdzinoši neliela ieņēmumu līmeņa kavēs personu vēlmi ieguldīt un veikt darījumus ar finanšu instrumentiem un rezultātā ierobežos gan Latvijas uzņēmumu iespējas piesaistīt kapitālu attīstībai, gan iecerētos nodokļu ieņēmumus valsts budžetā.

Lai formulētu papildu viedokli par 1. decembrī Saeimā apstiprināto likuma redakciju, biržai būs nepieciešams laiks ar to iepazīties un izvērtēt.