TABULA – Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem 2009.gada 2.jūlijā